SUMATIF AKHIR SEMESTER II BAHASA JAWA KELAS IV - Fauziah Rachmawati | Pendidik dan Penulis

Breaking

Iklan

Selasa, 23 Mei 2023

SUMATIF AKHIR SEMESTER II BAHASA JAWA KELAS IV

 

SUMATIF AKHIR SEMESTER II  BAHASA JAWA  KELAS IV

  SUMATIF AKHIR SEMESTER II 

BAHASA JAWA

KELAS IV

TAHUN PELAJARAN 2022-2023

 

Berdoalah sebelum mengerjakan!

A.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar!

1.   Salah siji tuladha kaendahane seni lan selaras karo bocah-bocah sing seneng dolanan yaiku ….

a.   tembang gedhe          

b.   tembang dolanan        

c.    tembang macapat       

d.   tembang campursari

 

2.   Ing ngisor iki sing kagolong ciri tembang dolanan yaiku ….

a.   cengkok utawa lagune angel                c. ukarane endah lan angel

b.   ukarane cekak lan prasaja                                d. ukarana dawa – dawa

 

3.   Tembang dolanan sajrone isine nduweni piwulang marang bocah bocah ngenani ….

a.   kesenian                    

b.   budi pekerti                

c.    ketrampilan                

d.   ilmu alam

 

4.   Carane nggancarake tembang dolanan sing salah yaiku ….

a.   nambahi tembung                                            c. tembang dolanan sing ora diowahi

b.   ngurangi tembung sing ora perlu                      d. nyethakake tembung supaya bisa dingerteni

 

5.   Isine tembang dolanan “sluku-sluku bathok” yaiku ….

a.   tansah ngibadah marang Gusti nalika susah lan seneng

b.   naming yen butuh manembah marang Gusti

c.    nalika seneng lali marang Gusti

d.   nalika kena musibah lagi eling marang Gusti

 

6.   Sing ora kalebu tembang dolanan yaiku ….

a.   dhondhong apa salak  

b.   buta-buta galak          

c.    padhang bulan

d.   sugeng dalu

 

7.   Nilai budi pakerti sing bisa dijupuk saka tembang dolanan “Jaranan’ yaiku ….

a.   Kurmat-kinurmat                    

b.   jujur                           

c.    sabar                         

d.   seneng dolanan

 

Wacanen kanggo mangsuli pitakon no 8 nganti 10

Jaranan

Jaranan jaranan jarane jaran teji,

Sing numpak ndara Bei,

Sing ngiring para mantri,

Jeg jeg nong jeg jeg gung, prok prok turut lurung,

Gedebug krincing gedebug krincing

Prok prok gedebug jedher

 

8.   Apa judhule tembang ing dhuwur ….

a.   Jaranan                      

b.   jaran teji                    

c.    jarane ndoro bei                     

d.   numpak jaran

 

9.   Ana pirang baris tembang ing nduwur ….

a.   4                                

b.   5                                

c.    6                                

d.   7

 

10.  Apa jenenge jaran sing ditumpaki ndara bei ….

a.   Jaran teji                    

b.   jaran goyang              

c.    jaran-jaranan             

d.   jarane mantra

 

11.  Aksara Jawa iki cacahe ana ….

a.   18                              

b.   19                              

c.    20                              

d.   21

 

12.  Saliyane aksara Jawa uga ana sandhangan. Jenise sandangan aksara Jawa yaiku ana ….

a.   2                                

b.   3                                

c.    4                                

d.   5

 

13.  Ing ngisor iki sing kalebu jenise sandhangan yaiku kajaba ….

a.   sandhangan panyigeg wanda               c. sandhangan wyanjana

b.   sandhangan vokal                                            d. sandhangan swara

 

14.  Salah siji jenise sandhangan aksara Jawa yaiku sandhangan swara. Ing ngisor iki sing kalebu sandhangan swara yaiku ….

a.   cecak             

b.   layar                          

c.    keret                          

d.   pepet

 

15.  Ing ngisor iki sing kalebu sandhangan wyanjana yaiku ….

a.   pengkal                      

b.   pangkon                     

c.    suku                           

d.   wignyan

 

16.  Pira jumlahe sandhangan aksara jawa ….

a.   3                                

b.   4                                

c.    5                                

d.   6

17.  Tembung “telu” iku yen ditulis nganggo aksara Jawa migunakake sandhangan swara ….

a.   pepet lan wulu

b.   pepet lan suku

c.    taling lan wulu

d.   taling lan suku

 

18.   “Cecak” yaiku sandhangan sigeg gantine aksara sigeg ….

a.   swara “h”                   

b.   swara “ng”                  

c.    swara “r”                    

d.   swara”y”

 

19.  Sandhangan “taling tarung” sandhangan kanggo swara ….

a.   swara “o”                   

b.   swara “u”                   

c.    swara “i”                    

d.   swara”e”

 

20.  “Aku tuku sate pitu” yen ditulis nganggo aksara jawa ….

SUMATIF AKHIR SEMESTER II  BAHASA JAWA  KELAS IV

21.     Sandhangan “cakra” yaiku sandhangan kanggo nyulihi panjingan ….

             a.    panjingan ‘ya’ 

             b.    cakra lan pepet           

             c.    panjingan ‘ra’  

             d.    aksara swara ‘o’

 

22.     Sandhangan panyigeg wanda yaiku ….

a.   sandhangan sing digunakake ngganteni aksara sigeg (huruf mati)

b.   sandhangan sing digunakake nyulihi cakra lan pepet

c.    sandhangan sing digunakake nyulihi swara

d.   sandhangan sing digunakake ngganteni swara u

23.     Saben wengi Arya melu ngaji. Tembung wengi ndhapuk jenise tembung ….

a.   tembung pakon          

b.   tembung kahanan       

c.    tembung aran 

d.   tembung pakon

 

24.     Wati nyapu latar omahe saben isuk. Tembung nyapu ndhapuk jenise tembung ….

a.   tembung kriya

b.   tembung kahanan       

c.    tembung aran 

d.   tembung pakon

 

25.     Tembung lingga yaiku tembung sing ….

a.   tugel              

b.   isi wutuh/wantah        

c.    ora wutuh                   

d.   uwal saka tegese

 

26.     Mbah kakung lan Pak Jalil lagi unjuk kopi pait. Tembung sing ditulis miring iku mathuke yaiku ….

a.   diunjuk                       

b.   ngunjuk                      

c.    unjukan                      

d.   dakunjuk

 

27.     Wati lan Sinta lagi seneng lelungan. Tembung ‘lelungan’ asale saka tembung lingga ….

a.   lelung             

b.   elungan          

c.    lungan            

d.   lunga

 

28.     Gabus iku ngambang ing banyu. Tembung ‘ngambang’  asale saka tembung lingga ….

a.   kambang                    

b.   ambang                      

c.    ngamba                      

d.   amba

 

29.     Jajan nagasarine sing ditumbasake ibuk mau during ….

a.   kopangan                   

b.   dipangan                    

c.    mangan                      

d.   dakpangan

 

30.  Joko Seger klakon kagungan putra. Tembung ‘kagungan’  ing ukara kasebut tegese ….

a.   keturutan                   

b.   kepengin                    

c.    duwe                          

d.   gedhe

 

31.  Ing ngisor iki sing kalebu seselan yaiku ….

a.   seselan /ka-/  

b.   seselan/-ake/             

c.    seselan /-in-/              

d.   seselan /di-/

 

32.  Panambang /-ne/ yaiku  panambang sing pungkasan tembung linggane ….

a.   sigeg              

b.   vokal                          

c.    dawa                          

d.   cendhak

 

33.  Aku krungu swarane banyu grojog. Tembung ‘grojog’ mathuke oleh wuwuhan wujud ….

a.   seselan                      

b.   panambang                

c.    ater-ater/ng-/             

d.   ater-ater/n-/

 

34.  Aku ngedusi kucing seminggu pisan. Tembung ‘ngedusi’  iku asale saka tembung lingga ….

a.   adusi              

b.   ngedus                       

c.    adus                           

d.   ngadusi

 

35.  Mangga kula aturi pinarak wonten ….

a.   pawon            

b.   mburi             

c.    lebet              

d.   latar

 

A.  Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat!

36.  Isine tembang dolanan yaiku ngenani ….

37.  Lakune menthog sing gawe ngguyu yaiku ….

38.  Dhondong apa salak, dhuku ….

39.  ‘Aku melu Simbah menyang pasar’. Ukara kasebut yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku ….

40.  Jenise sandhangan aksara Jawa yaiku ana ….

41. Yen ditulis nganggo aksara latin yaiku ….
42.  Yuswanipun bapak sampun sewidak taun.
Yuswanipun tegese ….
43.  Budi kelemon Amarga kakehan ….
45.     Tukang nglakokake wayang diarani ….
45.  Dira … banyu kanggo nggawe teh

A.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!

6.     Sebutna tembang dolanan sing kokweruhi!

Jawab :

 

7.     Coba tulisen tembang dolanan “menthog-menthog”!

Jawab :

 

8.     Sebutna jenise sandhangan wyanjana!

Jawab :

 

9.     Aku tuku jajan. Coba ukara ing samping nganggo aksara Jawa!

Jawab :

 

10.  Sebutna apa wae ater-ater anuswara!

Jawab :


Latihan Soal Kelas 4
https://www.eduinspirasi.com/2023/05/sumatif-akhir-semester-ii-sas-ii-sbdp.html https://www.eduinspirasi.com/2023/05/sumatif-akhir-semester-ii-sas-ii-sbdp.htmlhttps://www.eduinspirasi.com/2023/05/sumatif-akhir-semester-ii-sas-ii-sbdp.html 5. IPAS
https://www.eduinspirasi.com/2023/05/sumatif-akhir-semester-ii-sas-ii-ipas.html https://www.eduinspirasi.com/2023/05/sumatif-akhir-semester-ii-sas-ii-ipas.html 6. B Jawa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih telah berkunjung di blog saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen ya